Kerstbomen Cash & Carry geopend

Kerstbomen Cash & Carry Vanaf deze week tot kort voor kerst (week 50) bieden wij de mogelijkheid om uw kerstboomvoorraad aan te vullen en op peil te houden. Onze Cash & Carry bij het GROEN-Direkt gebouw bestaat uit meer dan 120 maat- en soortcombinaties voor elk budget. Naast kerstbomen kunt u bij de Cash&Carry ook […]

Christmas fair

On 6 & 7 November, we are already hosting the last fair of 2023. You are most welcome to the cosy Winter-Christmas Fair In addition to the garden plants range, you will also find a special Christmas offer. The offer will remain online all winter. There will also be another Meet& Trade and we will […]

Gezocht: ZZP-ers

In februari 2024 barst bij GROEN-Direkt weer het tuinplantenseizoen los. Als ZZP-er kan je bij ons een paar dagen in de week aan de slag in ons logistieke team. Wij verwerken tuinplantenorders naar onze klanten in heel Europa en kunnen jouw hulp goed gebruiken. GROEN-Direkt biedt jou werk aan op dinsdag, woensdag en soms donderdag. […]

Order your Christmas trees on time

Order your Christmas trees on time The pre-sale prices are valid until 6 September.  After this date, among other things, the Volume Discount will expire and prices of various Nordmann cut trees may be up to 5% more expensive.  In addition, for various exclusive offers pot trees from 6 September … gone = gone. Our […]

FAIR CALENDAR 2024

The new 2024 fair dates are known! The 2024 fair season starts at the Spring Fair 6&7 February 2024. You will also find on the calendar the weekly fairs, the extra large and atmospheric seasonal fairs and the Christmas tree sale starting at the Autumn Fair. There are so many great things to see at […]

Uitleverdata voor en na de Najaarsbeurs

LET OP: Uitleverdata voor en na de NajaarsbeursDe laatste uitleverdag voor de Najaarsbeurs is vrijdag 19 augustus. In de week van de Najaarsbeurs leveren wij geen orders uit. De uitleveringen van de Najaarsbeurs orders zullen vanaf woensdag 31 augustus plaatsvinden.

High-Season Days on 2 & 3 May

Will you be coming to our High-Season Days? At the second seasonal fair, you can expect a visual and up-to-date assortment. But also an extensive grower’s square, concept square, special action carts and a Monday evening opening. Can’t make it to High-Season Days? Then check out our webshop with the High-Season Days offer – online […]

Algemeen

In deze verklaring is vastgelegd hoe GROEN-Direkt omgaat met de Privacy van haar relaties.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is gevestigd aan de Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29025168.
Deze Privacy Verklaring kan in de toekomst gewijzigd worden als wet en regelgeving dit vereist of als zienswijzen veranderen.
Ook voordat deze verklaring was opgesteld, is GROEN-Direkt altijd zorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar relaties. Door deze verklaring verandert dat niet buiten het feit dat er in detail een paar aspecten beter gestroomlijnd zijn.

https://www.groen-direkt.nl

Van iedere bezoeker op de GROEN-Direkt site wordt tijdens zijn aanwezigheid zijn surfgedrag vastgelegd en gekoppeld aan het IP-adres. Hiermee tracht GROEN-Direkt de werking van de site te optimaliseren. Uw bezoek aan de website van GROEN-Direkt wordt beveiligd met een SSL certificaat. Van Bezoekers die inloggen met een usernaam en een wachtwoord wordt het surfgedrag gedrag vastgelegd en gekoppeld aan de usernaam.

Uw Persoonsgegevens

Als GROEN-Direkt van u persoonsgegevens verzamelt en vastlegt dan gebeurt dit alleen van bestaande en potentiële zakelijke relaties. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen uitvoeren van zakelijke transacties en het informeren van (potentiële) zakelijke relaties. Dit informeren doet GROEN-Direkt frequent bij actieve relaties en periodiek bij inactieve en potentiële relaties.
Van haar medewerkers heeft GROEN-Direkt vanzelfsprekend meer gegevens vastgelegd. Van het GROEN-Direkt Privacy beleid m.b.t. dit punt is iedere medewerker persoonlijk op de hoogte en ook dit beleid voldoet aan de wettelijke vereisten.
Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Bedrijfsnaam, contactpersoon en e-mailadres worden automatisch in Mailchimp opgeslagen.
Uw persoonsgegevens worden verder vastgelegd in de GROEN-Direkt database. Deze database is beveiligd met een aan een user gekoppeld wachtwoord. Users zijn medewerkers van GROEN-Direkt of namens GROEN-Direkt ingehuurde personen. De database is beschermd tegen externe benadering door beveiligingssoftware die voorzien is van recente updates.

Mocht GROEN-Direkt persoonsgegevens delen met derden dan is dat met het doel zoals in deze verklaring is vastgelegd. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is met derden en wij hebben van hen een Verwerkersovereenkomst. Op een andere wijze worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, u kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en wissen mits dit niet in strijd is met geldende wet en regelgeving.
Heeft u vragen over het Privacybeleid van GROEN-Direkt? Stuur dan een e-mail naar info@groen-direkt.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens kunt u dit e-mailadres gebruiken.

General

This statement states how GROEN-Direkt deals with the privacy of its business relations.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is located at Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, the Netherlands and is registered with the Chamber of Commerce under number 29025168.
This Privacy Statement may be amended in the future as required by law or regulation, or as views change.
Even before this statement was drawn up, GROEN-Direkt always handled the personal data of its business relations with care. This statement doesn’t change that beyond the fact that a few aspects are better streamlined in detail.

https://www.groen-direkt.nl

The surfing behaviour of every visitor to the GROEN-Direkt site is recorded and linked to the IP address. With this, GROEN-Direkt tries to optimize the operation of the site. Your visit to the GROEN-Direkt website is secured with an SSL certificate. The surfing behaviour of visitors who log in with a user name and a password is recorded and linked to the user name.

Your Personal Data

If GROEN-Direkt collects and records personal data from you, it will only do so from existing and potential business relations. The purpose of recording these data is to enable business transactions to be carried out and to inform (potential) business relations. GROEN-Direkt frequently informs active relations and periodically informs inactive and potential relations.
Of course, GROEN-Direkt has recorded more data on its employees. Every employee is personally aware of the GROEN-Direkt Privacy Policy on this point and this policy also meets the legal requirements.
Newsletters are sent via Mailchimp. Company name, contact person and email address are automatically stored in Mailchimp.
Your personal data will be further recorded in the GROEN-Direkt database. This database is protected by a password linked to a user. Users are employees of GROEN-Direkt or persons hired on behalf of GROEN-Direkt. The database is protected from external access by security software with recent updates.

Should GROEN-Direkt share personal data with third parties, it will be for the purpose as set out in this statement. We do not share more data than necessary with third parties and we have a Processing Agreement from them. Otherwise, your personal data will not be made available or sold to third parties.
You have the right to inspect your personal data, you can have your personal data adjusted and deleted provided this is not in violation of applicable laws and regulations.
Do you have any questions about the Privacy Policy of GROEN-Direkt? Please send an e-mail to info@groen-direkt.nl. You can also use this e-mail address if you have any questions about your data.

X