SIGN IN

to the GROEN-Direkt webshop

Sign in

to the GROEN-Direkt webshop


june, 2024

vr14jun17:0017:00New stock onlineVisit our webshop for newest stock with imagery17:00 – 17:00

ma17jun07:0016:00TRADE FAIR mondayDay 107:00 – 16:00

di18jun07:3012:00TRADE FAIR tuesdayDay 207:30 – 12:00

vr21jun17:0017:00New stock onlineVisit our webshop for newest stock with imagery17:00 – 17:00

ma24jun07:0016:00TRADE FAIR mondayDay 107:00 – 16:00

di25jun07:3012:00TRADE FAIR tuesdayDay 207:30 – 12:00

vr28jun17:0017:00New stock onlineVisit our webshop for newest stock with imagery17:00 – 17:00

june, 2024

Groen-Direkt Boskoop Garden plants trade fair background

welcome to the

Largest green marketplace

of europe

For over 25 years, professional garden plant buyers have found the largest selection of garden plants in Europe at GROEN-Direkt. In addition to organising 30 (!) weekly sample fairs every year where buyers can view the plants themselves, purchases can also be made via the webshop with up-to-date sample photos.

5000 lots

Compare thousands of garden plant sample lots from hundreds of suppliers and order in one order

Flexible purchasing

Tailored purchasing from lots, per trolley, per layer or even per plant within concepts

Fair and online

Shopping at the fair or online at our webshop with up-to-date sample photos

Efficiency

Combine and take advantage of purchasing opportunities at low administrative costs and free of logistical burdens

No minimum

Low-cost purchasing without minimum purchase obligations or fees.

Christmas trees

From 5 to 15 metres in more than 120 size and species combinations for Retail. In addition, Christmas Trees XL places and lights large Christmas trees in squares and at businesses.

Spring Fair

2024

6 feb 07:00 -17:00 7 feb 07:00 -16:00 See you then!

Hundreds
of exhibitors

tens of thousands
of m2 exhibition floor

thousands
of visitors

one
winner

thousands of sample batches

one
complete offer

Together with Plantarium|Groen-direkt

Video Playlist
1/8 videos
Introductie
Introductie
Timelapse
Timelapse
PLANTARIUM|GROEN-Direkt Autumn Edition 2023 - Aftermovie
PLANTARIUM|GROEN-Direkt Autumn Edition 2023 - Aftermovie
VIDEO 2019 Spring Fair
VIDEO 2019 Spring Fair
Geautomatiseerde fotosysteem voor monsterfoto&#039s
Geautomatiseerde fotosysteem voor monsterfoto's
De voorjaarsbeurs
De voorjaarsbeurs
About GROEN-Direkt (English subtitles)
About GROEN-Direkt (English subtitles)
De grootte van een handelsbeurs
De grootte van een handelsbeurs

passion for

THE GARDEN PLANT RANGE

GROEN-Direkt’s mission is to offer garden centres access to the beautiful, wide range of the hundreds of specialised growers in the Boskoop region and far beyond. The accessible fairs know a warm, personal welcome. They are fully organised to make purchasing as efficient as possible, although there is always time for a chat at the counter with a cup of coffee and a sandwich. Thanks to years of healthy relationships with growers, GROEN-Direkt has exclusive access to new products and can guarantee the highest quality. The GROEN-Direkt team works year-round with great enthusiasm to fully unburden the customer when purchasing garden plants.

weekly, the up-to-date plant range of

HUNDREDS OF GROWERS

30x

a year, GROEN-Direkt brings together the current plant range of hundreds of growers at the trade fairs. Here you can feel, see and smell the plants yourself. Or check out the complete range via the webshop with weekly updated photos. You can order a complete assortment of garden plants via 1 order, 1 delivery and 1 invoice, both at the trade fairs and in the webshop. GROEN-Direkt organises the administration, quality control and logistics.

The trade fair:

A living catalogue to see, feel and smell

it’s free and effortless to

become a customer

Come and have a look at one of our fairs. Completely free of charge, without pre-registration or register and receive a general log-in code from us with which you can view the latest trade fair offersin the webshop. We will then contact you.

We only grant access to professional garden plant buyers.

Meet us

at the fair or online

Download our GROEN-Direkt Brochure

pleasantly

Keeping up to date

Subscribe to our newsletter. We will keep you informed on a weekly basis.

* required field

Our newsletter

once a week

or follow us on

Algemeen

In deze verklaring is vastgelegd hoe GROEN-Direkt omgaat met de Privacy van haar relaties.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is gevestigd aan de Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29025168.
Deze Privacy Verklaring kan in de toekomst gewijzigd worden als wet en regelgeving dit vereist of als zienswijzen veranderen.
Ook voordat deze verklaring was opgesteld, is GROEN-Direkt altijd zorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar relaties. Door deze verklaring verandert dat niet buiten het feit dat er in detail een paar aspecten beter gestroomlijnd zijn.

https://www.groen-direkt.nl

Van iedere bezoeker op de GROEN-Direkt site wordt tijdens zijn aanwezigheid zijn surfgedrag vastgelegd en gekoppeld aan het IP-adres. Hiermee tracht GROEN-Direkt de werking van de site te optimaliseren. Uw bezoek aan de website van GROEN-Direkt wordt beveiligd met een SSL certificaat. Van Bezoekers die inloggen met een usernaam en een wachtwoord wordt het surfgedrag gedrag vastgelegd en gekoppeld aan de usernaam.

Uw Persoonsgegevens

Als GROEN-Direkt van u persoonsgegevens verzamelt en vastlegt dan gebeurt dit alleen van bestaande en potentiële zakelijke relaties. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen uitvoeren van zakelijke transacties en het informeren van (potentiële) zakelijke relaties. Dit informeren doet GROEN-Direkt frequent bij actieve relaties en periodiek bij inactieve en potentiële relaties.
Van haar medewerkers heeft GROEN-Direkt vanzelfsprekend meer gegevens vastgelegd. Van het GROEN-Direkt Privacy beleid m.b.t. dit punt is iedere medewerker persoonlijk op de hoogte en ook dit beleid voldoet aan de wettelijke vereisten.
Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Bedrijfsnaam, contactpersoon en e-mailadres worden automatisch in Mailchimp opgeslagen.
Uw persoonsgegevens worden verder vastgelegd in de GROEN-Direkt database. Deze database is beveiligd met een aan een user gekoppeld wachtwoord. Users zijn medewerkers van GROEN-Direkt of namens GROEN-Direkt ingehuurde personen. De database is beschermd tegen externe benadering door beveiligingssoftware die voorzien is van recente updates.

Mocht GROEN-Direkt persoonsgegevens delen met derden dan is dat met het doel zoals in deze verklaring is vastgelegd. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is met derden en wij hebben van hen een Verwerkersovereenkomst. Op een andere wijze worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, u kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en wissen mits dit niet in strijd is met geldende wet en regelgeving.
Heeft u vragen over het Privacybeleid van GROEN-Direkt? Stuur dan een e-mail naar info@groen-direkt.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens kunt u dit e-mailadres gebruiken.

General

This statement states how GROEN-Direkt deals with the privacy of its business relations.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is located at Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, the Netherlands and is registered with the Chamber of Commerce under number 29025168.
This Privacy Statement may be amended in the future as required by law or regulation, or as views change.
Even before this statement was drawn up, GROEN-Direkt always handled the personal data of its business relations with care. This statement doesn’t change that beyond the fact that a few aspects are better streamlined in detail.

https://www.groen-direkt.nl

The surfing behaviour of every visitor to the GROEN-Direkt site is recorded and linked to the IP address. With this, GROEN-Direkt tries to optimize the operation of the site. Your visit to the GROEN-Direkt website is secured with an SSL certificate. The surfing behaviour of visitors who log in with a user name and a password is recorded and linked to the user name.

Your Personal Data

If GROEN-Direkt collects and records personal data from you, it will only do so from existing and potential business relations. The purpose of recording these data is to enable business transactions to be carried out and to inform (potential) business relations. GROEN-Direkt frequently informs active relations and periodically informs inactive and potential relations.
Of course, GROEN-Direkt has recorded more data on its employees. Every employee is personally aware of the GROEN-Direkt Privacy Policy on this point and this policy also meets the legal requirements.
Newsletters are sent via Mailchimp. Company name, contact person and email address are automatically stored in Mailchimp.
Your personal data will be further recorded in the GROEN-Direkt database. This database is protected by a password linked to a user. Users are employees of GROEN-Direkt or persons hired on behalf of GROEN-Direkt. The database is protected from external access by security software with recent updates.

Should GROEN-Direkt share personal data with third parties, it will be for the purpose as set out in this statement. We do not share more data than necessary with third parties and we have a Processing Agreement from them. Otherwise, your personal data will not be made available or sold to third parties.
You have the right to inspect your personal data, you can have your personal data adjusted and deleted provided this is not in violation of applicable laws and regulations.
Do you have any questions about the Privacy Policy of GROEN-Direkt? Please send an e-mail to info@groen-direkt.nl. You can also use this e-mail address if you have any questions about your data.

X