april, 2024

vr26apr17:0017:00New stock onlineVisit our webshop for newest stock with imagery17:00 – 17:00

ma29apr07:0016:00TRADE FAIR mondayDay 107:00 – 16:00

di30apr07:3012:00TRADE FAIR tuesdayDay 207:30 – 12:00

Weekly Fairs

 • Monday 07:30 to 16:00
 • Tuesday 7:30 to 12:00
 • Entrance, parking and catering
  FREE!

  The following also applies to the fair:
  1 invoice, 1 delivery!

TAKE YOUR TABLET OR SMARTPHONE

At the fair you can order with your tablet or smartphone.

close up garden plant fair

30 fairs per year

2 super fairs and 5 seasonal fairs

Only for professional buyers. Not for consumers.

2024

X Regular fairs X Seasonal fairs
MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

SB

Spring fair
Spring Fair
Frühlingsmesse
Bourse de printemps

6 februari
(07:00 - 17:00)

7 februari
(07:00 - 16:00)

SB

Spring days
Spring Days
Frühlingstage
Journées de printemps

18 March
(07:30 - 17:00)

19 march
(07:30 - 12:00)

SB

High-Season days
High-Season Dagen
Hoch-Saison Tage
Journées de haute-saison

15 april
(07:30 - 17:00)

16 april
(07:30 - 12:00)

MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

SB

Mid-Season days
Mid-Season dagen
Mitte-Saison Tage
Journées de mi-saison

13 may
(07:30 - 17:00)

14 may
(07:30 - 12:00)

SB

summer days
Summer Days
Sommertage
Journées d’été

10 june
(07:30 - 17:00)

11 june
(07:30 - 12:00)

SB

autumn fair
Autumn Fair
Herbstmesse
Bourse-Expo d’ Automne

21 august
(07:00 - 17:00)

22 august
(07:00 - 16:00)

MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

MA

Trade fair monday
07:30 - 16:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

DI

Trade fair tuesday
07:30 - 12:00

SB

winter-christmas fair
Winter-kerst beurs
Winter-Weihnachts-messe
Bourse-Expo d’Hiver et Noël

4 november
(07:30 - 17:00)

5 november
(07:30 - 12:00)

30 sample fairs

The fairs are free and without obligation for professional buyers. Not for consumers. There are no fixed costs or minimum purchase obligations. You can order after registration at the central desk. After that you can buy at the fair, but also in the webshop.

Curious about a large selection of growers at our fairs? View the logo file!

GROEN-Direkt Webshop Web shop Trade show offers

Friday evening

 • New fair assortment online
 • New sample photos

Groen-Direkt Boskoop Garden plants trade fair background

Sample fair Monday and Tuesday

 • Monday
  07:00-16:00
 • Tuesday
  07:00 - 12:00
 • Thousands of product batches
 • Product batches arranged in alphabetical order.
 • 'Living catalogue' to feel, see and smell.

Plantarium Groen Direkt register register register

PLANTARIUM|GROEN-Direkt

 • The GREEN Retail Fair
 • Hundreds of grower stands
 • Plenty of inspiration
 • Lots of novelties
 • Simultaneous and combined with the Spring Fair and Autumn Fair

2 super fairs

The seasonal fairs have an extra large international appeal. The Spring and Autumn Fair are the largest fairs.

Spring Fair

 • 5000+ sample batches
 • Two exhibition days
 • International audience
 • Buy on demand
 • Mediterranean offer
 • Presentation Concepts
 • Presentation novelties via PLANTARIUM|GROEN-Direkt
 • Exhibitors via PLANTARIUM|GROEN-Direkt

Autumn Fair

 • 5000+ sample batches
 • Two exhibition days
 • International audience
 • Presentation Concepts
 • Start presale Christmas trees
 • Presentation novelties via PLANTARIUM|GROEN-Direkt
 • Exhibitors via PLANTARIUM|GROEN- Direkt

5 seasonal fairs

Themed fairs are fairs with an added seasonal accent and assortment. Many have multiple exhibition days or an extra Monday evening opening.

High Season Days

 • Extra large range of seasonal products
 • Meet&Trade; buyers and growers meet and trade garden plants
 • Presentation Concepts

Spring Days

 • Extra large range of seasonal products
 • Meet&Trade; buyers and growers meet and trade garden plants
 • Presentation Concepts

Mid Season Days

 • Extra large range of seasonal products
 • Meet&Trade; buyers and growers meet and trade garden plants
 • Presentation Concepts

Summer Days

 • Extra large range of seasonal products
 • Meet&Trade; buyers and growers meet and trade garden plants
 • Presentation Concepts

Christmas-Winter Fair

 • Cozy last fair of the year
 • Presentation Christmas items
 • Garden plants with a visual offer in late autumn, winter or early spring
 • Meet&Trade; buyers and growers meet and trade garden plants

Algemeen

In deze verklaring is vastgelegd hoe GROEN-Direkt omgaat met de Privacy van haar relaties.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is gevestigd aan de Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29025168.
Deze Privacy Verklaring kan in de toekomst gewijzigd worden als wet en regelgeving dit vereist of als zienswijzen veranderen.
Ook voordat deze verklaring was opgesteld, is GROEN-Direkt altijd zorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar relaties. Door deze verklaring verandert dat niet buiten het feit dat er in detail een paar aspecten beter gestroomlijnd zijn.

https://www.groen-direkt.nl

Van iedere bezoeker op de GROEN-Direkt site wordt tijdens zijn aanwezigheid zijn surfgedrag vastgelegd en gekoppeld aan het IP-adres. Hiermee tracht GROEN-Direkt de werking van de site te optimaliseren. Uw bezoek aan de website van GROEN-Direkt wordt beveiligd met een SSL certificaat. Van Bezoekers die inloggen met een usernaam en een wachtwoord wordt het surfgedrag gedrag vastgelegd en gekoppeld aan de usernaam.

Uw Persoonsgegevens

Als GROEN-Direkt van u persoonsgegevens verzamelt en vastlegt dan gebeurt dit alleen van bestaande en potentiële zakelijke relaties. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen uitvoeren van zakelijke transacties en het informeren van (potentiële) zakelijke relaties. Dit informeren doet GROEN-Direkt frequent bij actieve relaties en periodiek bij inactieve en potentiële relaties.
Van haar medewerkers heeft GROEN-Direkt vanzelfsprekend meer gegevens vastgelegd. Van het GROEN-Direkt Privacy beleid m.b.t. dit punt is iedere medewerker persoonlijk op de hoogte en ook dit beleid voldoet aan de wettelijke vereisten.
Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Bedrijfsnaam, contactpersoon en e-mailadres worden automatisch in Mailchimp opgeslagen.
Uw persoonsgegevens worden verder vastgelegd in de GROEN-Direkt database. Deze database is beveiligd met een aan een user gekoppeld wachtwoord. Users zijn medewerkers van GROEN-Direkt of namens GROEN-Direkt ingehuurde personen. De database is beschermd tegen externe benadering door beveiligingssoftware die voorzien is van recente updates.

Mocht GROEN-Direkt persoonsgegevens delen met derden dan is dat met het doel zoals in deze verklaring is vastgelegd. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is met derden en wij hebben van hen een Verwerkersovereenkomst. Op een andere wijze worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, u kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en wissen mits dit niet in strijd is met geldende wet en regelgeving.
Heeft u vragen over het Privacybeleid van GROEN-Direkt? Stuur dan een e-mail naar info@groen-direkt.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens kunt u dit e-mailadres gebruiken.

General

This statement states how GROEN-Direkt deals with the privacy of its business relations.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is located at Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, the Netherlands and is registered with the Chamber of Commerce under number 29025168.
This Privacy Statement may be amended in the future as required by law or regulation, or as views change.
Even before this statement was drawn up, GROEN-Direkt always handled the personal data of its business relations with care. This statement doesn’t change that beyond the fact that a few aspects are better streamlined in detail.

https://www.groen-direkt.nl

The surfing behaviour of every visitor to the GROEN-Direkt site is recorded and linked to the IP address. With this, GROEN-Direkt tries to optimize the operation of the site. Your visit to the GROEN-Direkt website is secured with an SSL certificate. The surfing behaviour of visitors who log in with a user name and a password is recorded and linked to the user name.

Your Personal Data

If GROEN-Direkt collects and records personal data from you, it will only do so from existing and potential business relations. The purpose of recording these data is to enable business transactions to be carried out and to inform (potential) business relations. GROEN-Direkt frequently informs active relations and periodically informs inactive and potential relations.
Of course, GROEN-Direkt has recorded more data on its employees. Every employee is personally aware of the GROEN-Direkt Privacy Policy on this point and this policy also meets the legal requirements.
Newsletters are sent via Mailchimp. Company name, contact person and email address are automatically stored in Mailchimp.
Your personal data will be further recorded in the GROEN-Direkt database. This database is protected by a password linked to a user. Users are employees of GROEN-Direkt or persons hired on behalf of GROEN-Direkt. The database is protected from external access by security software with recent updates.

Should GROEN-Direkt share personal data with third parties, it will be for the purpose as set out in this statement. We do not share more data than necessary with third parties and we have a Processing Agreement from them. Otherwise, your personal data will not be made available or sold to third parties.
You have the right to inspect your personal data, you can have your personal data adjusted and deleted provided this is not in violation of applicable laws and regulations.
Do you have any questions about the Privacy Policy of GROEN-Direkt? Please send an e-mail to info@groen-direkt.nl. You can also use this e-mail address if you have any questions about your data.

X