Pyracantha Orange Star

Pyracantha Orange Star is een doornloze Pyracantha die met veel passie, tijd en aandacht is veredeld door Henk van der Sar. Pyracantha Orange Star is uniek, geeft de plant een nieuw imago en maakt de consument enthousiast!
Orange Star heeft de volgende eigenschappen:
• Geen doornen (echt een unicum!)
• Bloemen/vruchten op 2-jarig hout
• Gezond loof
• Grote hoeveelheid fel oranje, grote bessen van zomer tot winter (tot rond Kerstmis)
• Niet gevoelig voor Phytophthora ramorum en bacterievuur (de meeste Pyracantha’s zijn zeer gevoelig)
• Krachtige groei
• Natuurvriendelijk voor bijen, vlinders en vogels
De plant is sinds dit jaar op de markt en is (beperkt) beschikbaar in 14 en 19 cm pot. Van der Sar Plants uit ‘s-Gravenzande is de inzender van deze plant en brengt hem ook in de handel. Streven is om elk jaar uit te breiden en de Pyracantha een nieuw imago te geven.

Deel dit item

met uw contacten of volgers

Algemeen

In deze verklaring is vastgelegd hoe GROEN-Direkt omgaat met de Privacy van haar relaties.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is gevestigd aan de Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29025168.
Deze Privacy Verklaring kan in de toekomst gewijzigd worden als wet en regelgeving dit vereist of als zienswijzen veranderen.
Ook voordat deze verklaring was opgesteld, is GROEN-Direkt altijd zorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar relaties. Door deze verklaring verandert dat niet buiten het feit dat er in detail een paar aspecten beter gestroomlijnd zijn.

https://www.groen-direkt.nl

Van iedere bezoeker op de GROEN-Direkt site wordt tijdens zijn aanwezigheid zijn surfgedrag vastgelegd en gekoppeld aan het IP-adres. Hiermee tracht GROEN-Direkt de werking van de site te optimaliseren. Uw bezoek aan de website van GROEN-Direkt wordt beveiligd met een SSL certificaat. Van Bezoekers die inloggen met een usernaam en een wachtwoord wordt het surfgedrag gedrag vastgelegd en gekoppeld aan de usernaam.

Uw Persoonsgegevens

Als GROEN-Direkt van u persoonsgegevens verzamelt en vastlegt dan gebeurt dit alleen van bestaande en potentiële zakelijke relaties. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen uitvoeren van zakelijke transacties en het informeren van (potentiële) zakelijke relaties. Dit informeren doet GROEN-Direkt frequent bij actieve relaties en periodiek bij inactieve en potentiële relaties.
Van haar medewerkers heeft GROEN-Direkt vanzelfsprekend meer gegevens vastgelegd. Van het GROEN-Direkt Privacy beleid m.b.t. dit punt is iedere medewerker persoonlijk op de hoogte en ook dit beleid voldoet aan de wettelijke vereisten.
Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Bedrijfsnaam, contactpersoon en e-mailadres worden automatisch in Mailchimp opgeslagen.
Uw persoonsgegevens worden verder vastgelegd in de GROEN-Direkt database. Deze database is beveiligd met een aan een user gekoppeld wachtwoord. Users zijn medewerkers van GROEN-Direkt of namens GROEN-Direkt ingehuurde personen. De database is beschermd tegen externe benadering door beveiligingssoftware die voorzien is van recente updates.

Mocht GROEN-Direkt persoonsgegevens delen met derden dan is dat met het doel zoals in deze verklaring is vastgelegd. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is met derden en wij hebben van hen een Verwerkersovereenkomst. Op een andere wijze worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, u kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en wissen mits dit niet in strijd is met geldende wet en regelgeving.
Heeft u vragen over het Privacybeleid van GROEN-Direkt? Stuur dan een e-mail naar info@groen-direkt.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Général

Cette déclaration indique comment GROEN-Direkt traite la confidentialité de ses relations commerciales.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. est situé à Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Pays-Bas et est enregistré à la Chambre de Commerce sous le numéro 29025168.
La présente déclaration de confidentialité peut être modifiée à l’avenir si la loi ou la réglementation l’exige, ou si les vues changent.
Avant même la rédaction de cette déclaration, GROEN-Direkt a toujours traité avec soin les données personnelles de ses relations commerciales. Cette déclaration n’y change rien, si ce n’est que certains aspects sont mieux rationalisés dans le détail.

https://www.groen-direkt.nl

Le comportement de navigation de chaque visiteur du site GROEN-Direkt est enregistré et lié à l’adresse IP. GROEN-Direkt s’efforce ainsi d’optimiser le fonctionnement du site. Votre visite sur le site web de GROEN-Direkt est sécurisée par un certificat SSL. Le comportement de navigation des visiteurs qui se connectent avec un nom d’utilisateur et un mot de passe est enregistré et lié au nom d’utilisateur.

Vos données personnelles

Si GROEN-Direkt collecte et enregistre des données personnelles vous concernant, il le fera uniquement à partir de relations commerciales existantes et potentielles. L’enregistrement de ces données a pour but de permettre l’exécution des transactions commerciales et d’informer les relations commerciales (potentielles). GROEN-Direkt informe fréquemment les relations actives et informe périodiquement les relations inactives et potentielles.
Bien entendu, GROEN-Direkt a enregistré davantage de données sur ses employés. Chaque employé est personnellement informé de la politique de confidentialité de GROEN-Direkt sur ce point et cette politique répond également aux exigences légales.
Les bulletins d’information sont envoyés via Mailchimp. Le nom de l’entreprise, la personne de contact et l’adresse électronique sont automatiquement enregistrés dans Mailchimp.
Vos données personnelles seront ensuite enregistrées dans la base de données de GROEN-Direkt. Cette base de données est protégée par un mot de passe lié à un utilisateur. Les utilisateurs sont des employés de GROEN-Direkt ou des personnes engagées au nom de GROEN-Direkt. La base de données est protégée de tout accès externe par un logiciel de sécurité avec des mises à jour récentes.

Si GROEN-Direkt partage des données personnelles avec des tiers, ce sera dans le but énoncé dans cette déclaration. Nous ne partageons pas plus de données que nécessaire avec des tiers et nous avons un accord de traitement avec eux. Dans le cas contraire, vos données personnelles ne seront pas mises à disposition ou vendues à des tiers.
Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, vous pouvez faire rectifier et supprimer vos données personnelles à condition que cela ne soit pas en violation des lois et règlements applicables.
Avez-vous des questions sur la politique de confidentialité de GROEN-Direkt ? Veuillez envoyer un courriel à info@groen-direkt.nl. Vous pouvez également utiliser cette adresse électronique si vous avez des questions concernant vos données.

X