The Star of Passion is a helleborine with very good garden performance. It flowers very abundantly and long and is very winter hardy. Also this helleborus is very little sensitive for diseases.

Algemeen

In deze verklaring is vastgelegd hoe GROEN-Direkt omgaat met de Privacy van haar relaties.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. is gevestigd aan de Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29025168.
Deze Privacy Verklaring kan in de toekomst gewijzigd worden als wet en regelgeving dit vereist of als zienswijzen veranderen.
Ook voordat deze verklaring was opgesteld, is GROEN-Direkt altijd zorgvuldig omgesprongen met de persoonsgegevens van haar relaties. Door deze verklaring verandert dat niet buiten het feit dat er in detail een paar aspecten beter gestroomlijnd zijn.

https://www.groen-direkt.nl

Van iedere bezoeker op de GROEN-Direkt site wordt tijdens zijn aanwezigheid zijn surfgedrag vastgelegd en gekoppeld aan het IP-adres. Hiermee tracht GROEN-Direkt de werking van de site te optimaliseren. Uw bezoek aan de website van GROEN-Direkt wordt beveiligd met een SSL certificaat. Van Bezoekers die inloggen met een usernaam en een wachtwoord wordt het surfgedrag gedrag vastgelegd en gekoppeld aan de usernaam.

Uw Persoonsgegevens

Als GROEN-Direkt van u persoonsgegevens verzamelt en vastlegt dan gebeurt dit alleen van bestaande en potentiële zakelijke relaties. Het doel van het vastleggen van deze gegevens is het kunnen uitvoeren van zakelijke transacties en het informeren van (potentiële) zakelijke relaties. Dit informeren doet GROEN-Direkt frequent bij actieve relaties en periodiek bij inactieve en potentiële relaties.
Van haar medewerkers heeft GROEN-Direkt vanzelfsprekend meer gegevens vastgelegd. Van het GROEN-Direkt Privacy beleid m.b.t. dit punt is iedere medewerker persoonlijk op de hoogte en ook dit beleid voldoet aan de wettelijke vereisten.
Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Bedrijfsnaam, contactpersoon en e-mailadres worden automatisch in Mailchimp opgeslagen.
Uw persoonsgegevens worden verder vastgelegd in de GROEN-Direkt database. Deze database is beveiligd met een aan een user gekoppeld wachtwoord. Users zijn medewerkers van GROEN-Direkt of namens GROEN-Direkt ingehuurde personen. De database is beschermd tegen externe benadering door beveiligingssoftware die voorzien is van recente updates.

Mocht GROEN-Direkt persoonsgegevens delen met derden dan is dat met het doel zoals in deze verklaring is vastgelegd. Wij delen niet meer gegevens dan nodig is met derden en wij hebben van hen een Verwerkersovereenkomst. Op een andere wijze worden uw persoonsgegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, u kunt uw persoonsgegevens laten aanpassen en wissen mits dit niet in strijd is met geldende wet en regelgeving.
Heeft u vragen over het Privacybeleid van GROEN-Direkt? Stuur dan een e-mail naar info@groen-direkt.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens kunt u dit e-mailadres gebruiken.

Allgemein

Diese Erklärung gibt an, wie GROEN-Direkt mit dem Datenschutz in ihren Geschäftsbeziehungen umgeht.
GROEN-Direkt Boskoop B.V. hat seinen Sitz in der Noorwegenlaan 37, 2391 PW Hazerswoude-Dorp, Niederlande und ist bei der Handelskammer unter der Nummer 29025168 eingetragen.
Diese Datenschutzerklärung kann in Zukunft geändert werden, wenn dies durch Gesetze oder Vorschriften erforderlich ist oder wenn sich die Ansichten ändern.
GROEN-Direkt ist auch vor der Erstellung dieser Erklärung stets sorgfältig mit den personenbezogenen Daten seiner Geschäftsbeziehungen umgegangen. Daran ändert auch diese Aussage nichts, abgesehen davon, dass ein paar Aspekte im Detail besser gestrafft sind.

https://www.groen-direkt.nl

Das Surfverhalten jedes Besuchers der GROEN-Direkt Seite wird aufgezeichnet und mit der IP-Adresse verknüpft. Damit versucht GROEN-Direkt, den Betrieb der Seite zu optimieren. Ihr Besuch auf der GROEN-Direkt Website ist mit einem SSL-Zertifikat gesichert. Das Surfverhalten von Besuchern, die sich mit einem Benutzernamen und Passwort anmelden, wird aufgezeichnet und mit dem Benutzernamen verknüpft.

Ihre persönlichen Daten

Wenn GROEN-Direkt personenbezogene Daten von Ihnen erhebt und speichert, so geschieht dies nur aus bestehenden und potentiellen Geschäftsbeziehungen. Der Zweck der Erfassung dieser Daten ist die Ermöglichung der Geschäftsabwicklung und die Information über (potentielle) Geschäftsbeziehungen. GROEN-Direkt informiert die aktiven Relationen regelmäßig und die inaktiven und potentiellen Relationen periodisch.
Natürlich hat GROEN-Direkt noch mehr Daten über seine Mitarbeiter erfasst. Jedem Mitarbeiter ist die GROEN-Direkt Datenschutzrichtlinie in diesem Punkt persönlich bekannt und diese entspricht auch den gesetzlichen Anforderungen.
Newsletter werden über Mailchimp versendet. Firmenname, Kontaktperson und E-Mail-Adresse werden automatisch in Mailchimp gespeichert.
Ihre persönlichen Daten werden weiterhin in der Datenbank von GROEN-Direkt gespeichert. Diese Datenbank ist durch ein Passwort geschützt, das mit einem Benutzer verknüpft ist. Nutzer sind Mitarbeiter von GROEN-Direkt oder von GROEN-Direkt beauftragte Personen. Die Datenbank ist durch eine Sicherheitssoftware mit aktuellen Updates vor externen Zugriffen geschützt.

Sollte GROEN-Direkt personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, so geschieht dies zu dem in dieser Erklärung genannten Zweck. Wir geben nicht mehr Daten als nötig an Dritte weiter und haben eine Verarbeitungsvereinbarung mit diesen. Ansonsten werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft.
Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen, Sie können Ihre persönlichen Daten berichtigen und löschen lassen, sofern dies nicht gegen geltende Gesetze und Vorschriften verstößt.
Haben Sie Fragen zu den Datenschutzbestimmungen von GROEN-Direkt? Bitte senden Sie eine E-Mail an info@groen-direkt.nl. Sie können diese E-Mail-Adresse auch nutzen, wenn Sie Fragen zu Ihren Daten haben.

X